Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3.    Donar compte de decrets de gerència
4.    Acord d’aprovació del pla econòmic financer a l’efecte de complir l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa
5.    Liquidació definitiva i devolució de fiança definitiva del contracte l’obra “construcció dels vasos 6 i 7 de la 3a fase del dipòsit de residus sòlids urbans de Montoliu” i del contracte de serveis direcció facultativa
6.    Acord aixecament d’objecció de l’informe d’intervenció 147/2019.